HUISREGLEMENT

 • Voor aanvang van de training meldt u zich aan met uw ledenpas. Indien dit niet mogelijk is wordt er mondeling aangemeld bij de balie;
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles meegenomen worden in de fitnesszaal;
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de fitnesszaal;
 • In het pand is roken en/of gebruik van alcohol niet toegestaan;
 • Het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
 • Stoor anderen niet met het gebruik van uw mobiele telefoon;
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten mogen alleen met toestemming van MC’ GYM;
 • Wij raden aan om eigendommen op te bergen in de lockers;
 • Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen (geen slippers/sandalen) en gepaste fitnesskleding te dragen in de fitnesszaal;
 • Maak gebruik van een handdoek bij de training;
 • Na gebruik van een toestel deze schoon achterlaten;
 • Leg de materialen na gebruik weer op de daarvoor bestemde plaatsen terug;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
 • Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen of te discrimineren op grond van welke reden dan ook;
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd;
 • Alle aanwijzingen gegeven uit naam van MC’ GYM dienen opgevolgd te worden;
 • Het trainen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Bij deelname verklaart u uzelf geschikt om te trainen;
 • MC’ GYM is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of ongevallen in en om het fitnesscentrum.

Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van het huisreglement aangifte gedaan bij de politie.

MC’ GYM is altijd bevoegd om personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.


ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 Definities

Lidmaatschapspas: toegangspas voor MC’ GYM. De lidmaatschapspas wordt bij binnenkomst door de paslezer gehaald.
Lid: natuurlijk persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is geregistreerd.
Abonnement: de gekozen lidmaatschapsvorm.
Ingangsdatum: dag waarop de overeenkomst (het lidmaatschap) aanvangt. Dit is de dag waarop MC’ GYM de inschrijving heeft ontvangen, of de dag die op het inschrijfformulier is ingevuld.
Lidmaatschapsovereenkomst: overeenkomst die bestaat tussen MC’ GYM en het Lid door het invullen en inleveren van een inschrijfformulier.
Huisreglement: gedragsregels te volgen binnen een vestiging van MC’ GYM.

Artikel 2 Lidmaatschap en toegang

1 Lid worden gaat door middel van het invullen van het Inschrijfformulier met de persoonsgegevens, abonnementskeuze en handtekening van het Lid en het inleveren hiervan bij  MC’ GYM.
2 Na inschrijving heeft het Lid 14 dagen de tijd om zonder redenen af te zien van het lidmaatschap, door dit mede te delen op de manier beschreven in artikel 6 punt 1. Indien de 14de dag van de bedenktijd in het weekend of op een nationaal erkende feestdag valt, wordt de 14de dag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. In het geval van herroeping binnen de bedenktijd van 14 dagen mag MC’ GYM de naar rato kosten in rekening brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot aan de herroeping.
3 Inschrijving van een Lid die de leeftijd van 18 jaren nog niet bereikt heeft, dient te geschieden met goedkeuring en ondertekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.
4 Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en de automatische incasso gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen van de betalingsverplichting kan enkel tot beëindiging van de overeenkomst leiden indien deze door MC’ GYM wordt ontbonden.

Artikel 3 Lidmaatschapspas

1 De Lidmaatschapspas is te allen tijde eigendom van MC’ GYM. MC’ GYM is gerechtigd om €10,- in rekening te brengen bij verlies van de Lidmaatschapspas, ongeacht de reden van verlies, of bij het niet inleveren na opzegging. Indien de Lidmaatschapspas stuk gaat krijgt het Lid kosteloos een nieuwe Lidmaatschapspas.
2 Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Lidmaatschapspas.
3 Bij verlies, diefstal of anderszins zoekraken van de Lidmaatschapspas dient het Lid dit te melden bij MC’ GYM, waarna de Lidmaatschapspas geblokkeerd zal worden. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht.

Artikel 4 Openingstijden

1 MC’ GYM is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en/of om de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.
2 Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden op het moment dat MC’ GYM de vestiging vrijwillig of verplicht sluit tijdens erkende feestdagen, schoolvakanties, voor reparatie en onderhoudswerk of vanwege onvoorziene omstandigheden c.q. een situatie van overmacht.

Artikel 5 Termijn en betaling

1 Een lidmaatschap bij MC’ GYM heeft een minimale contractduur; in het geval van een jaarcontract van minimaal 12 maanden vanaf de ingangsdatum, bij een half jaarcontract van minimaal 6 maanden vanaf de ingangsdatum en bij een 3 maanden-contract van minimaal 3 maanden vanaf de ingangsdatum. Het maandabonnement heeft geen minimale contractduur en is maandelijks opzegbaar. Alle tarieven zijn te vinden op www.mcsgym.nl of MC’ GYM op te vragen. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
2 Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso.
3 Bij niet tijdige ontvangst door MC’ GYM van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook, wordt het Lid in gebreke gesteld via e-mail/post met het verzoek binnen 7 dagen te betalen.
4 Bij een stornering van de automatische incasso van het maandelijkse Lidmaatschapsgeld worden storneringskosten ter hoogte van € 5,- in rekening gebracht bij het Lid.
5 Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet is het Lid in verzuim en worden (aanvullende) administratiekosten in rekening gebracht. Het Lid wordt hiervan per e-mail/brief op de hoogte gebracht. Hierna is MC’ GYM gerechtigd de totale vordering uit handen te geven en een incassobureau in te schakelen.
6 Wanneer het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand wordt deze de toegang tot MC’ GYM geweigerd.
7 Wanneer MC’ GYM acht dat het Lid niet de intentie heeft om aan de betalingsverplichting te gaan voldoen, kan MC’ GYM de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
8 MC’ GYM behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 8%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd, ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
9 Indien het Lid geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

10 Bij verhuizing buiten een straal van 10 km van MC’ GYM zal het Lid de mogelijkheid krijgen om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing. MC’ GYM is gerechtigd om een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente aan het Lid te vragen. Bij een jaar- of halfjaarcontract wordt er een verrekening gedaan voor de korting die genoten is.
11 Indien het Lid naar de beoordeling van MC’ GYM aantoonbaar maakt dat op basis van medische redenen geen gebruik gemaakt kan worden van de overeenkomst kan het Lid het Abonnement kosteloos pauzeren. Wanneer het Lid om medische redenen blijvend geen gebruik kan maken van de overeenkomst krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 6 Beëindigen lidmaatschap

1 Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. De opzegging dient schriftelijk te zijn;  per e-mail (info@mcsgym.nl), brief (MC’ GYM, Vispoortplein 6, 7201 ET Zutphen) of mutatieformulier in te vullen bij  MC’ GYM. Bij opzegging per e-mail of brief dienen de volgende gegevens vermeld te worden: naam, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer van het Lid.
2 Als het Lid zijn lidmaatschap niet voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per e-mail opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch voor hetzelfde maandelijkse tarief verlengd voor onbepaalde duur. Het Abonnement is na de initiële contractduur maandelijks opzegbaar.
3 Opzegging wordt verwerkt per de 1ste van de maand met één kalendermaand opzegtermijn. Dit is bij een lidmaatschap met een minimale contractduur de 1ste van de maand volgend op de laatste maand van de minimale contractduur.
4 MC’ GYM behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van het Huisreglement of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling van MC’ GYM, het Lid de toegang tot MC’ GYM te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
5 Bij opzegging dient de Lidmaatschapspas voor de laatste werkdag van het eind van de lidmaatschapstermijn te worden geretourneerd bij MC’ GYM. Indien de Lidmaatschapspas niet geretourneerd wordt is MC’ GYM gerechtigd €10,- in rekening te brengen bij het Lid.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het Lid verklaart zichzelf fit en gezond om te trainen bij het beoefenen van sport binnen MC’ GYM. Het trainen bij MC’ GYM is geheel voor eigen risico van het Lid. MC’ GYM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid. Het Lid zal MC’ GYM vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
2 MC’ GYM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 8 Persoonsgegevens

1 MC’ GYM verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming voor de doeleinden informeren, facturatie en debiteurenadministratie op de wijze als hieronder beschreven.
2 Het Lid heeft inzage-, correctie-, dataportabiliteit-, vergetelheid-, beperking in de verwerking- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.
3 Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens instellen en verzoeken met betrekking tot zijn rechten richten aan MC’ GYM.

Artikel 9 Klachten en geschillen

1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met MC’ GYM aangegaan, is uitsluitend Nederland recht van toepassing.
2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en MC’ GYM zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen

Artikel 10 Tot slot

1 Door inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van MC’ GYM te accepteren en hiernaar te handelen.
2 Deze Algemene Voorwaarden en het huisreglement van MC’ GYM zijn terug te vinden op www,mcsgym.nl en op te vragen bij MC’ GYM.
3 Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen MC’ GYM en het Lid.

REACH OUT TO US

CONTACT

MC’ GYM
Vispoortplein 6
7201 ET Zutphen
0575 846 992
K.v.K. nr.: 50158619

info@mcsgym.nl
www.mcsgym.nl

Ma t/m Vr van 9-12 en 15-21 uur
Za en Zo van 10-14 uur


MC' GYM
MC' GYM
27 Google recensies
Wijnand De Jong
Wijnand De Jong
2024-01-15
Beter dan de basic fit. Leuke mensen. Mensen helpen en support je
Elif Celik
Elif Celik
2023-12-28
Geweldige coach met persoonlijke aandacht, wat boven aan staat,….hij geeft je goed advies en steunt je hierbij om je doelen te behalen. Goede sociale sfeer, is altijd heel gezellig. Je wordt door Mustafa gemotiveerd en aandachtig met maatwerk gewerkt aan je doelen. Genoeg ruimte voor krachttraining en cardio! Een aanrader voor iedereen in de omgeving.
Hans van der Vaart
Hans van der Vaart
2023-11-11
Geweldige sportschool met prettig persoonlijk contact.
Rosco W
Rosco W
2023-02-12
Mooie sportschool met een vriendelijke community
Michiel Nijenhuis
Michiel Nijenhuis
2023-01-27
Fijne gym, gemoedelijke sfeer en fijne begeleiding, zeker een aanrader!
Erben Bouman
Erben Bouman
2023-01-25
Een goeie fijne sport school om lekker je ding te doen
Tomme hanssen ?
Tomme hanssen ?
2023-01-25
Ik train nu ongeveer een half jaar bij deze sportschool, om de 8 weken krijg ik een persoonlijk schema zonder dat ik hiervoor extra hoef te betalen. De eigenaar die altijd aanwezig is zorgt voor een gezellige sfeer en weet tegelijkertijd heel veel. Je kan zelfs een kopje thee met hem drinken na het trainen! Ik beveel deze sportschool zeker aan!
Nick van Tongeren
Nick van Tongeren
2023-01-25
Sport er nu al meer dan een jaar en het is helemaal top! Aardige trainer zorgt voor een huiselijke sfeer.
Optimum Flixx
Optimum Flixx
2023-01-19
Fijne sfeer en erg behulpzame eigenaar als je net begint met trainen!

  MCYPC LOGO